Historiek

K   S   A   H

KONINKLIJK SPORTVERBOND ANTWERPENS HANDEL

13 augustus 2020


QUIZopgericht in 1966

Historiek van de Afdeling KSAH - KWIS


In de Algemene Historiek van KSAH hebben we al gelezen dat de " Kwisafdeling" op 26 april 1966

tot stand kwam onder impuls van dhr Marcel Forceville en met de energieke en competente medewerking van dhr Karel Sterckx.


Hierbij moeten we terugblikken naar de toenmalige Gevaert Quizclub en de Antwerpse Quizfederatie.

In deze laatste heerste een betreurenswaardige mentaliteit, die voor intellectuele mensen onwaardig was. Onderlinge harde discussies en vele ruzies hadden de aangesloten clubs kwismoe gemaakt en de bestaande reglementen waren niet streng genoeg om daar tegen in te gaan.

Nieuwe spelregels waren nodig om terug naar aangename avonden te kunnen komen.

Daarom was Karel Sterckxde mening toegedaan dat het het moment was om in te haken op de gedachte van Marcel Forceville en in de schoot van KSAH een corporatieve kwisfederatie op te richten. Hij lanceerde daarbij het zogenaamde "Gevaert systeem" dat hij voordien ontworpen had voor het 3de tornooi van de Gevaert Quizclub in het seizoen 1963/64 en dat reeds volop furore maakte in de meeste Antwerpse kwistornooien.

Aldus had op dinsdag 26 april 1966 de eerste contactvergadering plaats in aanwezigheid van volgende clubs :


KVE   BELL  PETROCHIM   BELGISCHE PHENIX    KOMPENSATIEKASSEN    PATRIOTIQUE GEVAERT waarbij de club PIDBA zich liet verontschuldigen.


Op de agenda kwamen diverse beginselpunten ter sprake.

Deelnemen konden alleen clubleden die tot  eenzelfde corporatieve instelling of-bedrijf behoren, met inbegrip van de leden van éénzelfde gezin. Karel Sterckx pleitte krachtig om het "Gevaert-systeem" te laten aannemen. Hij bleef ervan uitgaan dat elke kwisavond een familiaal karakter zou krijgen, waarbij het element "strijd" niet uitsluitend aan bod zou komen.


In deze stichtingsvergadering werden dhr A Delvaux van de club Patriotique en R. Van De Leest van de club Bell respectievelijk aangesteld als voorzitter en secretaris.

Aldus konden beiden reeds de basisreglementen en de kalender voorbereiden.

Aangezien Patriotique nog voor de zomer 1966 afhaakte werd A Delvaux als voorzitter vervangen door Karel Sterckx.

Nadat ook Petrochim wegviel, bij gebrek aan voldoende leden, kon er met de volgende  vijf ploegen gestart worden.


GEBECO  BELL  GEVAERT   BELGISCHE PHENIX    ANTWERPSE POST


De spelregels voor het lidmaatschap waren duidelijk te streng zodat nadien toch een mildering doorgevoerd kon worden.


De eerste avond op 6 oktober 1966 beet Gevaert Quizclub als quizmaster in het puntensysteem de spits af en de reacties op die avond waren bijzonder enthousiast.

Dezelfde 5 clubs gingen door met het puntensysteem tijdens het seizoen 1967/68.

De volgende jaren kwamen SODIPA  HANDELSBANK  SOK  BAYER  SOVA  SAF  WASSERIJ GOOSSENS  en nog anderen de rangen vervoegen. Reeds enkele jaren later, weliswaar met spijt, vond men het nodig om in 2 reeksen te kwissen.Bron : boek 75 jaar KSAH (1995)
Op 28 april  2016 heeft afdeling Quiz haar

50-jarig bestaan gevierd !!