Historiek


Algemene Historiek KSAH


Vanaf het begin van de industrialisatie, d.w.z. tegen het einde van de 19de eeuw, begon de tewerkstelling zich te ontwikkelen en ontstonden de eerste werknemersverenigingen. Voor zover de herinnering reikt is de oudst bekende club, die zich beijverde voor de culturele en sportieve ontspanning buiten de werkuren, deze van BELL TELEPHONE Mfg Cy NV, die dateert van 1887.


Ondertussen rezen er meerdere ondernemingsclubs uit de grond, die onder elkaar al wel vriendenwedstrijden betwistten; maar toch duurde het nog ruim dertig jaar eer acht Antwerpse personeelsclubs besloten tot de oprichting van de allereerste bedrijfsbond van België.


Op 24 april 1920 werd het Sportverbond Antwerpens Handel (SAH) een feit.

Als doel werd de volgende zienswijze geformuleerd, wij citeren:

"De vereniging heeft voor doel, door alle middelen, het beoefenen der sporten als liefhebbers aan te moedigen en uit te breiden onder het personeel, tussen bestuurders, bedienden en werklieden van handelshuizen, fabrieken en /of groepen welke in betrekking staan met openbare besturen..."


De stichtende personeelsclubs waren:

•Bell Telephone A. & FC.

•Diamant S.C.

•C.A. Francibank

•General Accident F.C.

•Kreglinger S.C.

•Minerva F.C.

•Securitas F.C.

•Stadhuis V.V.


Zoals uit de meermaals voorkomende aanduiding F.C. blijkt ging het hier hoofdzakelijk - alhoewel niet uitsluitend – om voetbalactiviteiten. Merken wij ook op dat het hier van bij de aanvang handelt om clubs van openbare diensten zowel als van handelshuizen, verzekeringsmaatschappijen en industriële ondernemingen.


De samenstelling van eerste comite


Voorzitter: Dhr. Pressel J. (Diamant S.C.)

Voorzitter: Dhr. Pressel J. (Diamant S.C.)

Ondervoorzitter: Dhr. Waumans F. (Kreglinger S.C.)

Secretaris: Dhr. Valkenborg C. (Bell Telephone A. & FC.)

Schatbewaarder: Dhr. Medaets J. (Stadhuis V.V.)

Raadslid: Dhr. Lenaerts J. (General Accident F.C.)


Later was het vooral de heer Thyssen, die voorzitter was van 1938 tot 1969, die zijn stempel heeft gedrukt op de eerste 50 jaar van het KSAH. Hij was medestichter van het verbond en van 1927 tot 1938 bekleedde hij de functie van algemeen secretaris alvorens hij voorzitter werd. In 1948 ging het S.A.H. koninklijk en werd het Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel, kortweg K.S.A.H.


Eind de zestiger jaren waren reeds tien afdelingen actief en moest een soepeler en meer effectievere structuur bedacht worden, dit in vervanging van het centraal bestuursorgaan, dat zich met alle afdelingen bezig hield.

Vanaf 1969 heeft de heer Serge Sorber het voorzitterschap waargenomen tot 1990 waarna hij erevoorzitter werd. In die periode heeft hij het KSAH grondig geherstructureerd tot de huidige vorm.

Inderdaad, in 1970 werd een fundamentele hervorming doorgevoerd.

Zij werd een VZW bestaande uit :

-Afdelingen met een volledig uitgebouwd bestuur, met een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bijkomende bestuursleden door de federatie te bepalen. Nieuwe federaties onder dezelfde vorm kunnen opgericht worden of toetreden, met dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande. Zij werken autonoom en kunnen zicht vrijelijk ontplooien.

-Raad van beheer met algemeen voorzitter, twee algemene ondervoorzitters, een algemeen secretaris en een algemeen penningmeester, allen gekozen door de algemene statutaire vergadering, samengesteld uit alle aangesloten clubs (nu federaties i.p.v. clubs). In deze raad van beheer zetelen eveneens de afgevaardigden van elke federatie. Deze staat in voor de verdediging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen en voor de coördinatie van de federaties in de schoot van het K.S.A.H.


Om de bedrijfssport als een volwaardig gesprekspartner tegenover de overheid te kunnen optreden stichtte het K.S.A.H. onder impuls van de heer Sorber samen met het Oost-Vlaamse K.B.O.V., na een kortstondige konfederatie, de Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden VZW, afgekort V.L.B. samen met de bonden uit Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. Dit gebeurde op 06/05/1976. De VLB overkoepelt de bedrijfssport in Vlaanderen, verdedigt haar belangen en zorgt voor de nodige intergewestelijke en internationale activiteiten.

(Door het nieuwe decreet ivm subsidiëring van de sportbonden werd eind 2016 VLB vzw ontbonden

en werden alle leden lid van FROS Multisport Vlaanderen.)


Dit was samengesteld uit acht Vlaamse groeperingen:

•Koninklijke Bedrijfssportbond Oost-Vlaanderen

•West-Vlaamse Bedrijfsorganisatie

•Limburgse Bedrijfssportbond

•Koninklijke Mechels Handelsverbond

•Bedrijfssport Gewest Kempen

•Handelsverbond Vlaams Brabant

•Bedrijfssportbond Brussel en omstreken

•Koninklijk Sportverbond Antwerpens Handel


Vanaf 1990 heeft de heer Robert De Roeck het voorzitterschap van het KSAH overgenomen tot op 

17 mei 2017.


Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit:


Algemeen voorzitter: Dhr. Cassimon Hugo

Algemeen onder-voorzitter : Dhr Claes Henri

Algemeen secretaris: Dhr. Gastmans Eddy

Algemeen Penningmeester: Dhr. Van Looy Guy


Een uitgebreide historiek is terug te vinden in het JUBILEUMBOEK “75 jaar K.S.A.H.”, zowel van de koepel als van elke afdeling afzonderlijk.